livia drusilla femminista

di | 9 Gennaio 2021

Augustus had uit zijn eerste huwelijk wel een dochter, maar geen zoon. op de plaats waar vroeger het huis van Vedius Pollio stond - ingewijd. Haar rol en optreden in zaken die met propaganda te maken hadden, waren eigenlijk vergelijkbaar met die van andere aristocratische vrouwen, omdat ook Livia hierbij in het belang van haar man optrad. - 28 septembrie 29), cunoscută și sub numele de Livia Augusta, a fost soția împăratului roman Augustus precum și consilierul său. Volgens de ideologie hoorde een vrouw immers trouw en gehoorzaam te zijn, en hoorde zij zich in haar gedrag volledig ondergeschikt te tonen aan haar man. Zo werd zij bijvoorbeeld vrijgesteld van de tutela, het voogdijschap, waardoor ze op financiëel gebied volledig zelfstandig kon handelen. Er deden geruchten de ronde dat Livia de hand zou hebben gehad in de overlijdens op betrekkelijk jeugdige leeftijd van een hele reeks personen die meer recht op de troon zouden hebben gehad dan Livia's zoon Tiberius. had verkregen, was sacrosanctitas, de onschend-baarheid van een volkstribuun. Drusus was een betrouwbaar generaal en trouwde met het favoriete nichtje van Augustus, Antonia minor. Binnenin de porticus stond een altaar voor Concordia, de godin van de (politieke) eendracht en de beschermelinge van het huwelijk en het gezinsleven. Zij droeg noch buitensporige juwelen, noch pretentieuze kostuums, zij zorgde voor het huisgezin en haar echtgenoot (dikwijls zijn kleren zelf makend) en zij lette niet op zijn beruchte slippertjes, als immer trouwe en toegewijde echtgenote. Aldus droeg Livia haar steentje bij aan het in stand houden van de Augusteïsche ideologie. Munten en talrijke standbeelden van haar die over het hele rijk zijn teruggevonden tonen de enorme populariteit van Livia aan. Haar verschijning in het openbaar was gerechtvaardigd omdat ze als een soort verlengstuk van Augustus optrad: zij functioneerde als een soort lintjesknipster en vooral als voorbeeld voor de andere vrouwen en ondersteunde op die manier Augustus bij het bewerkstelligen van zijn politieke doelen. Wanneer ze daarvoor een goede reden hadden, bijvoorbeeld omdat hun man vanwege de burgeroorlog langdurig van huis was en hij de openbare zaken dus niet kon regelen, werd dit door de maatschappij wel geaccepteerd. Het Senaatsbesluit dat op de gevonden inscriptie wordt weergegeven, veroordeelt een man die ernstige misdaden zou hebben begaan toen hij door keizer Tiberius naar de provincie Syria uitgezonden was. steeds vaker op dit "mannenterrein" getreden. [27] Een van de beroemdste standbeelden van Augustus, de Augustus van Prima Porta, is afkomstig uit de villa van Livia. Aan de andere kant zijn er echter heel negatieve verhalen over haar geschreven, onder andere door Tacitus die haar portretteert als een sluwe vrouw die er niet voor terugdeinsde om via intriges en misdaden haar zin door te drijven. [18] Een inscriptie uit 22 n.Chr. "[9] Het belang om de patricische Claudii te winnen voor Octavianus' zaak en het politieke overleven van de Claudii Nerones zijn waarschijnlijk rationelere verklaringen voor het snelle huwelijk. Volgens hem zou ze zelfs een moord hebben begaan. e. 58. január 30. De porticus was gebouwd op de plek waar eerst een enorme villa met privé-zwembad en uitkijktoren van een zeer rijke Romein had gestaan, en eromheen lagen nog steeds allerlei extravagant chique aangelegde privé-tuinen. Livia was altijd een van de voornaamste begunstigden van het klimaat van adulatie dat Augustus had gecreëerd en dat Tiberius verachtte. Dit altaar was door Livia zelf betaald, en werd ook door haar alleen ingewijd. ), keerde Livia en haar gezin terug naar Rome, waar zij in 39 v.Chr. Het grootste deel van de Romeinen vond Livia geweldig. Hij had bovendien majesteitsschennis begaan door te weigeren de inmiddels vergoddelijkte Augustus te eren. Zo werd zijzelf ook een symbool voor trouw en andere traditionele vrouwendeugden. Livia Drusilla de tweede. De porticus moest de afkeer van dergelijke extravagantie en de terugkeer naar het oude ideaal van sober leven en gedeeld bezit symboliseren. Livia's bijzondere positie binnen het keizerlijk huis maakte haar dus bij uitstek geschikt voor de politieke propaganda van Augustus, waarin hij de eenheid en de solidariteit binnen 'zijn' familie wilde tonen. in evidenza. Baggrund. De Senaat zegt dus in een besluit dat in alle grote steden van het rijk in het openbaar werd opgesteld, dat zij dit politieke besluit genomen heeft omdat Livia dat wilde. She later became the third and … My story has been twisted into untruth by those who rewrite the history of the Empire, but it is best to start one’s story from the beginning. - Kleiner, D.E., 'Imperial women as patrons of the arts in the early Empire', in: Kleiner, D.E., Matheson, S.B. Livia werd op 30 januari 58 v.Chr. Dio, XLVIII 44.1-3; cf. Avus eius a matre Marcus Aufidius Lurco tribunus plebis erat. Sommige literaire bronnen zijn erg positief: Seneca noemt haar bijvoorbeeld een maxima femina, een zeer hoogstaande vrouw (in: Ad Marciam de consolatione 3.4). Vell. Tiberius huwde eerst Vipsania Agrippina, een dochter van Augustus' vertrouweling en rechterhand Marcus Vipsanius Agrippa, en na diens dood in 11 v.Chr. Men heeft ook gesuggereerd dat Livia mogelijk achter het eerste huwelijk van Tiberius zat, daar Vipsania een dochter was van Agrippa, Octavianus' rechterhand. Das politische Porträt der ersten Kaiserin Roms', (1995). [6] Het lijkt erop dat rond deze tijd, toen Livia zes maanden zwanger was, Tiberius Claudius Nero door Octavianus was overtuigd of gedwongen om van Livia te scheiden. Livia Drusilla, 58 BC - 29 AD, also Julia Augusta after her formal adoption into the Julian family in AD 14, was the wife of the Roman emperor Augustus, Livia Drusilla, kurz Livia genannt, war die langjährige dritte Ehefrau des römischen Kaisers Augustus, digital improved reproduction of an historical image Dit is een doorverwijspagina , bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Livia Drusilla inzichtelijk te maken. het baren van een zoon die op dat moment keizer is en het verrichten van grote weldaden voor mannen uit allerlei standen) grote invloed heeft op de beslissingen van de Senaat, wanneer ze maar wil. Nach dessen Tod wurde sie Iulia Augusta genannt und trug als erste Römerin den kaiserlichen Titel Augusta. Maar kennelijk vond de Senaat het niet nodig haar rol weg te moffelen. [23] Suetonius[24] voegt hier nog het macabere detail aan toe dat "toen zij stierf... na vele dagen te hebben gewacht, tijdens dewelke hij [d.i. In de veelgelezen roman van Robert Graves I, Claudius, wordt Livia geportretteerd als een complotterend politiek brein, om Tiberius aan de macht te brengen en hem die macht te doen handhaven zodra hij deze in handen heeft. Diva Augusta (Vergoddelijkte Augusta) genoemd, ontving zij een door olifanten getrokken strijdwagen om haar beeld naar alle publieke spelen te vervoeren. In praktijk waren vrouwen echter in de eerste eeuw v. Chr. Ea a fost mama împăratului Tiberius, bunica paternă a împăratului Claudius, străbunica paternă a împăratului Caligula, și stră-stră-bunica din partea mamei a împăratului Nero. Daarnaast kreeg zij na Augustus´ dood de eretitel Augusta en het privilege om door een lictor, een dienaar, begeleid te worden. scheiden van Scribonia, op dezelfde dag dat zij van zijn dochter Julia beviel. Zij werkte zelf ook mee aan deze propaganda, bijvoorbeeld door het altaar voor Concordia te wijden. 84 relaties. In 40 v.Chr. Livia oefende onofficieel een zeer reële macht uit in Rome, waarbij ze een man die voor verraad veroordeeld was, naar eigen goeddunken kon vrijlaten. De klassieke geschiedschrijvers Tacitus,… Ook portretbustes werden gebruikt om te laten zien dat Livia een perfecte, traditionele Romeinse vrouw was. De Griekse Lacedaimoniërs stonden namelijk onder de tutela (bescherming) van de Claudii, waardoor Livia en haar gezin van staatswege gastvrij werden ontvangen. This information is part of by on Genealogy Online. Het is in een soort simpele knot, een 'nodus', naar achteren gebonden. ), 'Das senatus consultum de Gn. Toen Livia in 22 ziek was, haastte Tiberius zich om terug te keren naar Rome om bij haar te zijn. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 dec 2020 om 02:22. Aan een Senaatsbesluit dat in de jaren tachtig in het zuiden van Spanje gevonden is, is echter duidelijk te zien dat haar publieke optreden nog veel verder ging dan deze ´ceremoniële´ rol in de propaganda: Livia bemoeide zich ook actief met politieke zaken, en - wat nog opvallender is - dit werd klaarblijkelijk ook geaccepteerd. De Senaat deed dit ook, en vermeldde in haar besluit als reden voor de vrijspraak dat Livia vanwege haar enorme verdiensten voor de staat (nl. At the end of January in the year 58 BC my father waited with fellow senators who had gathered to witness my birth. Diva Augusta genannt. Het probleem was echter dat Tiberius in feite helemaal geen zoon van Augustus was, en dus officieel niet tot diens familie - het Julische huis - behoorde. Rol in het openbare leven Livia was een van die vrouwen die in het openbaar optrad. het heilige vuur). Dio[21] vertelt ons dat Tiberius Livia reeds hartgrondig haatte ten tijde van zijn aanvaarding van het principaat. Zij was een centrale figuur in de Julisch-Claudische dynastie en was de first lady van het Imperium Romanum. Livia Drusilla. het volkstribunaat) hadden, en was bedoeld om hen bij het uitoefenen van hun taak te beschermen. Samen vormden zij het rolmodel voor Romeinse huisgezinnen. De porticus, die bestemd was voor het hele Romeinse volk, vormde als openbaar terrein een scherp contrast met al deze luxe van de rijken, en was een duidelijke stellingname tegen zulke privé-rijkdom. Livia Drusilla, the First First Lady: There has to be a first of everything, and this lady was it.She certainly was not the first powerful woman in the ancient world: the Bible and other ancient tomes were full of predecessors, and Cleopatra was barely out of the picture when Livia bloomed in Rome. [22] Maar toen zij ten slotte in 29 n.Chr. Augustus wilde behalve politieke veranderingen echter ook sociale hervormingen doorvoeren. Liefst zeven decennia stond ze als ‘first lady’ van het Romeinse Rijk midden in de schijnwerpers. Dit laatste zou haar opnieuw worden verleend in 9 v.Chr. Octavianus liet zich in 39 v.Chr. werd telkens wanneer zij een toneel bijwoonde een zetel tussen de Vestaalse maagden voor haar vrijgehouden[30] en dit werd mogelijk zelfs gezien als eerder een eer voor de Vestalinnen dan voor Livia.[31]. Hoewel in de rest van het decreet wordt benadrukt dat Livia absoluut geen misbruik maakte van haar macht, en haar invloed slechts met tegenzin gebruikte, wordt tegelijkertijd in dit Senaatsbesluit openlijk erkend dat zij grote invloed kon hebben op politiek gebied. Livia was moeder van de latere princeps Tiberius en van Drusus, een belangrijk generaal. C’est ainsi que le fils aîné de Livie, Tibère, adopté en 4 ap. Ze trad verscheidene keren op als regent en trouwe adviseur van Augustus. De levensloop van Livia Livia is geboren in 58 voor Christus. Daarnaast was ze ook nog eens onmetelijk rijk, onder andere door te erven van haar echtgenoot en van de Joodse prinses Salomé I.[3]. In 43 or 42 B.C.E., at the age of fifteen or sixteen, she married Tiberius Claudius Nero. De tekst is beschikbaar onder de licentie. In de beeldvorming naar buiten toe kreeg Livia daarom een rol die de traditionele rol van de Romeinse vrouw als voortbrengster van het leven, als ideale moeder en als beschermster van de harmonie en de eendracht sterk benadrukte.De boodschap die Augustus wilde overbrengen werd vooral uitgedragen via standbeelden, openbare gebouwen, munten en portretbustes. Zij is getrouwd met Tiberius Claudius Nero, ze kregen 1 kind. Livia trad door haar rol in de propaganda meer en openlijker in het openbaar op dan een vrouw ooit had gedaan, maar toch beschouwde men dit optreden waarschijnlijk niet als in conflict met de heersende ideologie, omdat binnen de propaganda juist voortdurend werd benadrukt dat Livia zeer traditioneel was en voldeed aan alle eisen die de ideologie stelde aan een Romeinse matrona. De tegenstrijdigheid van de verhalen die de historische schrijvers over Livia vertellen is misschien te verklaren als een gevolg van de spanning die er in deze periode bestond tussen de ideologie met betrekking tot de rol van de vrouw in de maatschappij, en de praktijk. haar status werd hersteld en ze haar vergoddelijking ten slotte ontving. ), die na de dood van haar man in 14 n.Chr. geadopteerd door zijn stiefvader en voorbestemd als diens opvolger. - 29 c.e. Livia Drusilla (30 ianuarie 58 î.Hr. Meer dan zeven decennia bracht ze door in het politieke machtscentrum van het oude Rome. 630-632. ), die na de dood van haar man in 14 n.Chr. Daarnaast zijn er een aantal schrijvers die een houding innemen die ergens tussen zeer positief en zeer negatief in ligt. Julia Augusta werd genoemd, was de vrouw van keizer Augustus en de machtigste vrouw onder het principaat. Aan het begin van zijn regering stelde hij zijn veto tegen de nooit eerder toegekende titel Mater Patriae ("moeder van het vaderland") die de Senaat haar wilde verlenen, vergelijkbaar met Augustus en voor hem Gaius Julius Caesar en Marcus Tullius Cicero, die Pater Patriae ("vader des vaderlands") waren genoemd (Tiberius weigerde ook consequent voor zichzelf de titel van Pater Patriae). Livia Drusilla was de vrouw van de eerste keizer van het Romeinse Rijk, Augustus. Deze informatie is onderdeel van van op Genealogie Online. Tacitus, Suetonius en Cassius Dio, die elk wel haar kwaliteiten erkennen, stellen haar voor als een gifmengende stiefmoeder en een manipulatieve echtgenote. foaf: familyName foaf: givenName Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Een standbeeld van haar werd opgesteld in de tempel van Augustus samen met die van haar echtgenoten, er werden paardenrennen ter ere van haar gehouden en vrouwen moesten haar vernoemen in hun eden. op aandringen van Augustus[e]: of dit slechts een neutrale of passieve rol was of dat zij actief aan Caesars wensen tegemoetkwam. De literaire bronnen bieden daarentegen een contrastrijk portret van haar. Zij is getrouwd met (Niet openbaar). 58 b.c.e . Zij werd in 42 n.Chr. Het zou nog zo'n 13 jaar duren, tot onder het bewind van haar kleinzoon Claudius in 42 n.Chr. Haar optreden werd ook niet openlijk afgekeurd - het tegenovergestelde is juist het geval: haar macht wordt erkend, en expliciet geaccepteerd en goedgekeurd. Nadat het College van Pontifices - waarvan Octavianus zelf lid van was - had geoordeeld dat er geen bezwaar was tegen het huwelijk, trouwden Octavianus en Livia op 17 januari, zonder de traditionele wachttijd in acht te nemen. Deze geruchten waren een bron van inspiratie voor Graves; Livia vormde als gifmengster een rode draad door zijn verhaal. Livia zou het rolmodel worden voor de adellijke matrona. Zij was namelijk door haar eerste huwelijk en de kinderen die ze daaruit had gekregen verbonden aan de Claudische familie, en tegelijkertijd door haar huwelijk met Augustus ook met het Julische huis. [4] Het verkleinwoord 'Drusilla', dat men vaak aantreft in haar naam, doet vermoeden dat zij een oudere zus had. Er zijn dan ook naast dit propagandistische ideaalbeeld heel andere beelden van Livia geschetst, die onderling sterk verschillen. Antieke historici noemen als een van de redenen dat Tiberius zich terugtrok op Capri zijn onvermogen om Livia nog langer te verdragen. Livia was born into a patrician family with a long history of active political involvement. Livia Drusilla, also called (from ad 14) Julia Augusta, (born January 30, 58 bc —died ad 29), Caesar Augustus’s devoted and influential wife who counseled him on affairs of state and who, in her efforts to secure the imperial succession for her son Tiberius, was reputed to have caused the deaths of many of his rivals, including Marcus Claudius Marcellus, Gaius and Lucius Caesar, Agrippa Postumus, and … In 35 v.Chr. Zij had haar eigen kring van clientes en bracht vele protegés tot politieke ambten, waaronder de grootvader van Otho en Galba zelf! en werd kort daarop door de Senaat vergoddelijkt. Livia Drusilla. werd de familie gedwongen Italië te ontvluchten om aan de proscripties van Octavianus te ontsnappen en sloten zij zich aan bij Sextus Pompeius in Sicilia, om later verder te trekken naar Griekenland. Livia Drusilla (Romeins keizerin ; 58 v.Chr.-ca. Tiberius'] komst, werd zij ten slotte begraven omdat de toestand van het lijk het noodzakelijk maakte ...”. Waar Augustus slechts de vader van één dochter was (Julia Caesaris maior bij Scribonia), zou Livia al gauw een ambitieuze moeder blijken te zijn en ze begon vrij spoedig met haar eigen zonen, Tiberius en Drusus, te helpen bij het verwerven van machtsposities. Ten slotte werd Agrippa Postumus, Julia's enige overgebleven zoon, die samen met Tiberius door Augustus was geadopteerd, opgesloten en uiteindelijk gedood. Tot aan haar dood was zij volgens Graves het brein achter bijna elke dood of elk schandaal in de Julisch-Claudische dynastie. Haar vader, die geboren was als Appius Claudius Pulcher, was als kind geadopteerd door Marcus Livius Drusus minor, waardoor Livia niet enkel door bloed tot de patricische Claudii behoorde, maar door adoptie van haar vader ook tot de voorname Livii.

Testoargomentativo Città O Campagna, Napule Testo Gigi, Sudoku Da Stampare, Spigoli Carl Brave Significato, Verifiche Matematica Classe Quarta Online, Il Centro Storico Di Nuoro,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *